Ko su FRILENSERI?

I da li su u obavezi da plaćaju porez?

Primajte najnovija obaveštenja!

Kliknite na strip da biste ga uveličali

Ko su frilenseri i da li su u obavezi da plaćaju porez?

Kako bi mogli na ispravan način da pričamo o temi oporezivanja frilensera neophodno je da utvrdimo ko su frilenseri i koji zakoni i pravila se odnose na takozvano oporezivanje frilensera. Frilenser (koristićemo termin u vezi sa aktulenom temom oporezivanja, naravno da može biti protumačen i različito) je fizičko lice koja ostvaruje prihode koji nisu direktno oporezovani od strane isplatioca prihoda (poslodavac ili nalogodavac, korisnik usluge i platilac usluge koju fizičko lice pruža). Isplatilac prihoda može biti pravno ili fizičko lice rezident Republike Srbije kao i pravno ili fizičko lice nerezident. Suština ovog navodjenja je prepoznavanje pružaoca usluga, frilensera, i mogućih odnosa koje ima sa isplatiocem usluga. Usluge koje frilenseri pružaju su raznolike i u tom smislu ne postoji pravilo kako bi ih klasifikovali i dodatno definisali, najbitnije je utvrditi da isplatilac prihoda nije obračunao poreze i doprinose na plaćanje izvršene usluge a nakon toga u odnosu na status frilensera u Republici Srbiji je moguće utvrditi tačan iznos oporezivanja kao i proceduru koju je potrebno sprovesti.

Već smo napomenuli da je teško klasifikovati sve moguće usluge koje frilenseri pružaju. Najčešće na ovaj način prihod ostvaruju pružaoci usluga kao što su programeri, prevodioci, online nastavnici, dizajneri i youtuberi. Suština je utvrditi da li je isplatilac prihoda obračunao poreze i doprinose na plaćanje usluge što je uobičajena praksa u većini poreski regulisanih država čak iako se pružalac usluga ne obaveštava o tome direktno. Poznat je primer američkih tehnoloških kompanija sa sedištem u Irskoj koje uredno obračunavaju i isplaćuju porez pružaocima usluga. Takva potvrda o plaćenom porezu može se koristiti kao oslobođenje ili umanjenje poreza u Republici Srbiji. Pravilo u Republici Srbiji je da svaka isplata naknade za izvršene usluge od strane pravnog prema fizičkom licu primaocu prihoda mora biti oporezovana (postoje izuzeci koji nisu primenjivi na vršenje usluga frilensera) i da je platilac usluge i poreza u obavezi da dostavi fizičkom licu potvrdu o isplaćenim porezima i doprinosima za kalandarsku godinu. Takvo pravilo se primenjuje i u drugim poreskim sistemima i nije nepoznato, svaki frilenser bi trebalo da prvo proveri da li je obračunat porez kada su plaćene usluge.

Koji je iznos poreza (i tih doprinosa)

Iznos poreza u slučaju frilensera je 20% a iznos doprinosa može biti 25,50% doprinosa za PIO ili dodatno još 10,30% poreza na zdravstveno osiguranje u odnosu na to da li je frilenser zasnovao ugovor o radu u Republici Srbiji. U zavisnosti od ekonomske suštine usluge koju frilenser pruža, da li je u pitanju ugovor o delu ili ugovor o autorskoj naknadi ukupan prihod koji je frilenser ostvario se umanjuje za normirane troškove. Umanjenje normiranih troškova po ugovoru o delu je 20% od ostvarenog prihoda dok umanjenje po osnovu ugovora o autorskoj naknadi može biti 50%, 43%, 34% i 20% u odnosu na ostvareni prihod.U praksi navedeno znači da se od ukupnog prihoda procentualno oduzimaju iznosi u skladu sa tipom ugovora i novi iznos predstavlja osnovicu za oporezivanje.

U sledećim kalkulatorima možete videti primere i ukupan poreski trošak

Kada mora da se plati i zašto sada pričamo o tome?

Zakon o porezu na dohodak građana nije predvideo aktivnosti frilensera što se očigledno vidi iz obaveze da prilikom svake uplate primalac prihoda mora da podnese prijavu za pojedinačni prihod. Ukoliko frilenser vrši uslugu online nastavnika, ima osam učenika i ostvaruje prihod po učeniku na nedeljnom nivou dolazimo do obaveze od podnošenja 32 poreske prijave za jedam mesec. Sve i da je frilenser poreski stručnjak prosečno vreme za pripremu jedne prijave putem online aplikacije E-porezi je između 5-10 minuta, naravno potrebno je izvršiti i plaćanje kao i proveru stanja na poreskim karticama tako da bi online nastavnik iz primera potrošio bar jedan dan mesečno na regulisanje poreskih obaveza. Nastavnik ima obavezu podnošenja prijave i plaćanja obračunatog poreza u roku od 30 dana, tako da bi mogao da kalkuliše i podnese i plati prijave jednom ili dva puta mesečno ali to ne umanjuje nelogičnost poreske obaveze u odnosu na iznos i dinamiku prijema prihoda. Ukratko, svaka pojedinačna uplata nosi poresku obavezu koja mora da se prijavi i plati u roku od 30 dana.

Zašto sada? Naše iskustvo govori da Republika Srbija zanemaruje obračun i naplatu poreskih prihoda u određenim poreskim oblastima za koje postoji procena da nose manje iznose poreskih prihoda. U poslednjih par meseci poreski organi Republike Srbije aktivno rade na naplati zaostalih poreskih dugovanja i moramo dodati uspešno. Svi poreski oblici koji imaju jasan zakonski osnov se uspešno sprovode i naplaćuju. Primer navedenog bi bio ranije postupanje Poreske uprave koja ne dozvoljava ni dan kašnjenja prilikom plaćanja PDV-a dok recimo predati obračun poreza na dohodak građana obrađuje tek nakon 11 meseci od predaje poreske prijave. Naša pretpostavka je da je utvrđena nepravilnost u naplati poreza koja ostvaruju fizička lica od prihoda iz inostranstva i da zakonski osnov apsolutno omogućava sprovođenje i naplatu. 

Bitno je napomenuti da je rok za zastarevanje poreskog duga pet godina (ne pet godina unazad vezano za trenutni datum već u slučaju 2020 može se naplatiti poreski dug za uplatu koja je bila 04.01.2015.). U skladu sa trenutnim zakonskim rešenjem Poreska uprava bi mogla da na navedenu uplatu obračuna porez na 30 dana od iste i naplati zakonsku zateznu kamata koja je promenljiva po godinama i iznosi 11%-12% od trenutka nastanka poreskog duga. 

Da nema još nešto?

Ima, i to je takođe definisano Zakonom o porezu na dohodak građana, u pitanju je godišnji porez na dohodak građana za fizička lica koja su ostvarila neto prihod preko otprilike 23.000,00 EUR godišnje. Neto prihod u slučaju frilensera ne predstavlja ukupan prihod ostvaren u kalendarskoj godini već oporezovani prihod, iznos na koji je primenjen obračun poreza i doprinosa kao što smo naveli. Prvih 35.000,00 EUR preko 23.000,00 EUR se oporezuje sa 10%, preko toga porez je 15%.

Koje su opcije?

Zakonski osnov je jasan, frilenseri bi prvo trebalo da kontaktiraju isplatioca prihoda kako bi proverili da li je obračunavao porez prilikom isplate nakanade. Nemaju svi inostrani isplatioci isti tretman sa poreskog aspekta u Republici Srbiji, zavisi od toga da li Republika Srbija sa državom u kojoj je isplatilac rezident imamo ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i ukoliko imamo kako je definisano oporezivanje poreza na dohodak i doprinosa. Isplatilac prihoda iz Republike Irske čije smo potvrde isplate naknade fizičkim licima imali prilike da vidimo bi mogao da umanji iznos poreza u Republici Srbiji za iznos plaćenog poreza u Irskoj.

Jedina opcija koja može da umanji plaćanje poreza i doprinosa koji u određenim slučajevima može da iznosi i do 45% od iznosa ostvarenog prihoda (sigurni smo da frilenseri nisu dogovarali naknadu upola manju od tržišne) je registrovanje delatnosti.

Postoji dve mogućnosti registrovanja delatnosti u slučaju frilensera. Jedan je registrovanje preduzetnika, drugi je osnivanje privrednog društva sa ograničenom odgovornošću. Svaki od načina registrovanja delatnosti ima svoje prednosti i mane i najviše zavisi od iznosa i redovnosti prihoda koji frilenser ostvaruje.

Za predlog poreskog statusa koji najviše odgovara Vašem slučaju najbolje je da nas kontaktirate kako bi predložili poreski optimalan model registrovanja delatnosti.

Kontaktirajte nas!
Popunite sledeći formular ukoliko biste želeli da stupite sa nama u kontakt. Naš tim će vam odgovoriti u najbržem mogućem roku. Sva pitanja i komentari su veoma dobrodošli!
Polja označena sa * su obavezna.
(Nije obavezno)
(Nije obavezno)