Ko su FRILENSERI?

I da li su u obavezi da plaćaju porez?

Primajte najnovija obaveštenja!

Kliknite na strip da biste ga uveličali

Ko su frilenseri i da li su u obavezi da plaćaju porez?

Kako bi mogli na ispravan način da pričamo o temi oporezivanja frilensera neophodno je da utvrdimo ko su frilenseri i koji zakoni i pravila se odnose na takozvano oporezivanje frilensera. Frilenser (koristićemo termin u vezi sa aktulenom temom oporezivanja, naravno da može biti protumačen i različito) je fizičko lice koja ostvaruje prihode koji nisu direktno oporezovani od strane isplatioca prihoda (poslodavac ili nalogodavac, korisnik usluge i platilac usluge koju fizičko lice pruža). Isplatilac prihoda može biti pravno ili fizičko lice rezident Republike Srbije kao i pravno ili fizičko lice nerezident. Suština ovog navodjenja je prepoznavanje pružaoca usluga, frilensera, i mogućih odnosa koje ima sa isplatiocem usluga. Usluge koje frilenseri pružaju su raznolike i u tom smislu ne postoji pravilo kako bi ih klasifikovali i dodatno definisali, najbitnije je utvrditi da isplatilac prihoda nije obračunao poreze i doprinose na plaćanje izvršene usluge a nakon toga u odnosu na status frilensera u Republici Srbiji je moguće utvrditi tačan iznos oporezivanja kao i proceduru koju je potrebno sprovesti.

Već smo napomenuli da je teško klasifikovati sve moguće usluge koje frilenseri pružaju. Najčešće na ovaj način prihod ostvaruju pružaoci usluga kao što su programeri, prevodioci, online nastavnici, dizajneri i youtuberi. Suština je utvrditi da li je isplatilac prihoda obračunao poreze i doprinose na plaćanje usluge što je uobičajena praksa u većini poreski regulisanih država čak iako se pružalac usluga ne obaveštava o tome direktno. Poznat je primer američkih tehnoloških kompanija sa sedištem u Irskoj koje uredno obračunavaju i isplaćuju porez pružaocima usluga. Takva potvrda o plaćenom porezu može se koristiti kao oslobođenje ili umanjenje poreza u Republici Srbiji. Pravilo u Republici Srbiji je da svaka isplata naknade za izvršene usluge od strane pravnog prema fizičkom licu primaocu prihoda mora biti oporezovana (postoje izuzeci koji nisu primenjivi na vršenje usluga frilensera) i da je platilac usluge i poreza u obavezi da dostavi fizičkom licu potvrdu o isplaćenim porezima i doprinosima za kalandarsku godinu. Takvo pravilo se primenjuje i u drugim poreskim sistemima i nije nepoznato, svaki frilenser bi trebalo da prvo proveri da li je obračunat porez kada su plaćene usluge.

Koji je iznos poreza (i tih doprinosa)

Iznos poreza u slučaju frilensera je 20%-ukoliko se oporezuju po modelu A i 10% ukoliko se oporezuju po modelu B dok iznos doprinosa može biti 24% doprinosa za PIO ili dodatno još 10,30% poreza na zdravstveno osiguranje u odnosu na to da li je frilenser zasnovao ugovor o radu u Republici Srbiji. U zavisnosti od ekonomske suštine usluge koju frilenser pruža, da li je u pitanju ugovor o delu ili ugovor o autorskoj naknadi ukupan prihod koji je frilenser ostvario se umanjuje za normirane troškove. Prvi model predviđa da se od tromesečnih prihoda oduzima 96,000.00 rsd normiranih troškova pa se na tako dobijenu razliku obračunava porez od 20 %. Drugi model predviđa da se od tromesečnih prihoda oduzima 57,900.00 rsd normiranih troškova,ali i dodatnih 34% ostvarenih prihoda i na tako dobijenu razliku se plaća porez po stopi od 10%.

U sledećim kalkulatorima možete videti primere "Model A" i "Model B" kalkulatora i ukupan poreski trošak

Kada mora da se plati i zašto sada pričamo o tome?

Propisan je novi način oporezivanja frilensera, tako što će se poreska obaveza za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad utvrđivati samooporezivanjem uz podnošenje poreske prijave u roku od 30dana od isteka kvartala u kojem su ti prihodi ostvareni.

U poslednjem mesecu 2022. godine poreski organi Republike Srbije su aktivno radili na naplati zaostalih poreskih dugovanja. Da ne bi došlo do zastarelosti utvrđivanja poreza Poreska uprava je poslala rešenja svim obveznicima koji su u 2017. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem. Prvi iznos utvrđene obaveze dospeva na naplatu 17. februara 2023. godine.

 Pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. To, na primer, znači da će 1. januara 2023. godine zastareti pravo na utvrđivanje poreskih obaveza koje su trebale da budu utvrđene za 2017. godinu. Međutim, pravo na utvrđivanje doprinosa ne zastareva

Da napomenemo da su frilenseri ostvarili mogućnost plaćanja dospelih poreza za 2017.godinu na 120 rata kao i to da se ne obračunata kamata , pošto su se frilenseri izborili za tu mogućnost.

Da nema još nešto?

Ima, i to je takođe definisano Zakonom o porezu na dohodak građana, u pitanju je godišnji porez na dohodak građana za fizička lica koja su ostvarila neto prihod preko otprilike 23.000,00 EUR godišnje. Neto prihod u slučaju frilensera ne predstavlja ukupan prihod ostvaren u kalendarskoj godini već oporezovani prihod, iznos na koji je primenjen obračun poreza i doprinosa kao što smo naveli. Prvih 35.000,00 EUR preko 23.000,00 EUR se oporezuje sa 10%, preko toga porez je 15%.

Koje su opcije?

Zakonski osnov je jasan, frilenseri bi prvo trebalo da kontaktiraju isplatioca prihoda kako bi proverili da li je obračunavao porez prilikom isplate nakanade. Nemaju svi inostrani isplatioci isti tretman sa poreskog aspekta u Republici Srbiji, zavisi od toga da li Republika Srbija sa državom u kojoj je isplatilac rezident imamo ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i ukoliko imamo kako je definisano oporezivanje poreza na dohodak i doprinosa. Isplatilac prihoda iz Republike Irske čije smo potvrde isplate naknade fizičkim licima imali prilike da vidimo bi mogao da umanji iznos poreza u Republici Srbiji za iznos plaćenog poreza u Irskoj.

Jedina opcija koja može da umanji plaćanje poreza i doprinosa koji u određenim slučajevima može da iznosi i do 45% od iznosa ostvarenog prihoda (sigurni smo da frilenseri nisu dogovarali naknadu upola manju od tržišne) je registrovanje delatnosti.

Postoji dve mogućnosti registrovanja delatnosti u slučaju frilensera. Jedan je registrovanje preduzetnika, drugi je osnivanje privrednog društva sa ograničenom odgovornošću. Svaki od načina registrovanja delatnosti ima svoje prednosti i mane i najviše zavisi od iznosa i redovnosti prihoda koji frilenser ostvaruje.

Za predlog poreskog statusa koji najviše odgovara Vašem slučaju najbolje je da nas kontaktirate kako bi predložili poreski optimalan model registrovanja delatnosti.

Kontaktirajte nas!
Popunite sledeći formular ukoliko biste želeli da stupite sa nama u kontakt. Naš tim će vam odgovoriti u najbržem mogućem roku. Sva pitanja i komentari su veoma dobrodošli!
Polja označena sa * su obavezna.
(Nije obavezno)
(Nije obavezno)